Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin ma zastosowanie przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym Abctoner.pl. Poniżej szczegółowo definiuje  i precyzuje prawa i obowiązki  sprzedawcy, którym jest prowadzący sklepu internetowego Abctoner.pl Camea computer systems a.s. z siedzibą  ul. Sabinovská 67, 080 01 Prešov (Słowacja), REGON : 36468924, NIP : SK2020008287,  kontakt : sklep@abctoner.pl oraz prawa kupującego.

Wszystkie warunki umowy są zgodne z Polskim porządkiem prawnym.

Jeżeli stroną umowy jest konsument, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego ( nr 40/1964  ) oraz przepisy ustawy o ochronie konsumenta ( nr 250/2007 ). Jeżeli stroną umowy nie jest konsument,  w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego nr 513/1991  z późniejszymi zmianami.

 

Definicje pojęć

Umowa konsumencka- umowa sprzedaży, o dzieło  ewentualnie inne umowy, o ile stronami umowy są z jednej strony konsument  z drugiej strony dostawca lub sprzedawca. 

Dostawca/sprzedawca-  jest to podmiot, który przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innego rodzaju działalności zawodowej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza kupującemu produkty lub świadczy usługi.

Kupujący/konsument- jest to podmiot, który przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej albo innego rodzaju działalności zawodowej.  Jest to osoba fizyczna lub prawna, która realizuje zakup produktów albo korzysta z dostarczonych usług w innym celu niż do prowadzenia działalności gospodarczej przy ich pomocy.

Kupujący/nie konsument- - jest to podmiot, który przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej albo innego rodzaju działalności zawodowej. 

W przypadku, gdy kupujący jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy jest umieszczenie przez dostawcę oferowanego produktu na stronach internetowych, umowa sprzedaży zostaje zawarta w wyniku  wysłania zamówienia przez kupującego-konsumenta  oraz jego przyjęcia przez dostawcę. Przyjęcie zamówienia dostawca bezzwłocznie potwierdzi kupującemu powiadamiającą wiadomością email wysłaną na adres emailowy podany w zamówieniu,  potwierdzenie to nie ma jednak wpływu na zawarcie umowy.

Zawartą umowę (w tym uzgodnioną cenę) można zmienić lub anulować jedynie na podstawie porozumienia stron lub z powodów przewidzianych w przepisach prawnych.

W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, propozycją zawarcia umowy sprzedaży jest wysłane przez kupującego zamówienia na towar; sama umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie doręczenia kupującemu wiążącej zgody sprzedawcy na realizację jego propozycji.

 

Informacja o zawartej umowie i regulaminie

Zawierając umowę sprzedaży kupujący potwierdza, że się zapoznał z poniższym regulaminem i z warunkami reklamacji oraz potwierdza, że wyraża na nie zgodę. Kupujący jest w  dostateczny sposób poinformowany o regulaminie i warunkach reklamacji przed złożeniem zamówienia i ma możliwość się z nimi zapoznać. Wspominany regulamin i  warunki reklamacji są integralną częścią zawartej umowy.

Umowa jest zawierana w języku polskim, jeśli nie występują żadne przeszkody ze strony sprzedawcy ani kupującego, umowę można zawrzeć w innym, zrozumiałym dla obu stron, języku. Zawarta umowa jest przez sprzedawcę archiwizowana w celu jest właściwej realizacji i nie jest udostępniana osobom trzecim. Informacje o poszczególnych technicznych krokach wiodących do zawarcia umowy są wystarczająco zrozumiałe w procesie składania zamówienia w naszym sklepie internetowym a kupujący ma możliwość przed wysłaniem zamówienia je skontrolować i ewentualnie poprawić. Poniższy regulamin jak również warunki reklamacji są opublikowane na stronach internetowych naszego sklepu internetowego, przez co jest możliwa ich archiwizacja i reprodukcja przez kupującego.

Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
Klienci zarejestrowani jako podatnik VAT-UE na potrzeby WNT daje kupującemu prawo do otrzymania od sprzedawcy (podatnika VAT-UE) faktury ze stawką VAT 0% i nakłada na niego obowiązek rozliczenia podatku VAT wg stawek krajowych.

 

Towar

Sklep internetowy Abctoner.pl  oferuje i dostarcza tylko produkty wyprodukowane na terenie Polski lub przywiezione do Polski oficjalną drogą (to znaczy od producenta lub autoryzowanego dystrybutora). Wszystkie produkty są wyrabiane na Polski rynek.

 

Ceny

Cena towaru jest podana w sklepie internetowym dostawcy pod adresem Abctoner.pl  oraz w wiadomości email potwierdzającej zamówienie towaru.

Obowiązują ceny z momentu zamówienia i są to ceny ostateczne, to znaczy zawierają VAT, ewentualnie wszystkie inne podatki i opłaty, który musi konsument zapłacić za nabycie towaru. Kupujący ma możliwość przez wykonaniem zamówienia zapoznać się z faktem, jak długo oferta lub cena będą  obowiązywały.

Ceny oferowane w sklepie internetowym Abctoner.pl obowiązują jedynie na zamówienia wygenerowane za pośrednictwem sklepu internetowego Abctoner.pl.

Sytuacja wyjątkowa: przy towarze oznaczonym komentarzem „na zapytanie“ możliwe jest, że w powodu nieoczekiwanej zmiany regulaminu lub dystrybutora danego produktu na rynku Polskim, zmieni się nieoczekiwanie i w sposób istotny cena lub możliwości dostawy produktu.

W przypadku tak oznaczonego towaru, którego dostępność kupujący może zweryfikować wysyłając zapytanie na adres emailowy sklep@abctoner.pl, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po wzajemnej komunikacji emailowej, w której jest wyrażona wola obydwu stron do  zawarcia umowy sprzedaży na wzajemnie ustalonych warunkach.

 

Warunki płatności

Za wszystkie dostawy zamawiający płaci z góry (paypal, przelew bankowy płacony z góry, tatrapay) lub gotówką  przy odbiorze towaru (za pobraniem). 

W skład każdej dostawy wchodzi ważny dowód zakupu (faktura lub paragon fiskalny).

Dla partnerów biznesowych dostawca wysyła zamówiony towar na fakturę.

Termin płatności faktury i pozostałe warunki są ustalane indywidualnie.

 

Dostawa

W celu dostarczenia zamówionego towaru sklep internetowy Abctoner.pl korzysta ze sprawdzonego przewoźnika, najczęściej z Polskiej Poczty i GLS.

Cennik dostaw zawierający również wszystkie warunki i opłaty dodatkowe jest opublikowany na stronach: http://www.abctoner.pl/wysylka-dostawa/

 

Terminy dostaw

Kupujący jest z wyprzedzeniem poinformowany o aktualnej dostępności oferowanego towaru w magazynie. Zdecydowana większość oferowanego towaru jest w magazynie i  jest bezzwłocznie wysyłana. Przed potwierdzeniem zamówienia składanego w sklepie internetowym, klient jest poinformowany o przewidywanej dacie dostarczenia.

Zamówienia przyjęte do 15:30 są wysyłane w dzień złożenia zamówienia. Z powodu szybkiego obrotu zasobami może dojść do wyczerpania zasobów danego produktu.

Za taką wyjątkową sytuację sklep internetowy Abctoner.pl przeprasza z góry. 

Kupujący może śledzić stan zamówienia na stronach internetowego Abctoner.pl sklepu  oraz na stronach przewoźnika GLS.

Dostawca wysyła towar na adres wskazany w zamówieniu.

Jeżeli dostawca nie jest w stanie dotrzymać terminu wysyłki może uzgodnić z kupującym inny termin dostawy. W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

Kupujący, który nie jest konsumentem, jest zobowiązany, aby natychmiast reklamował u przewoźnika niekompletność dostawy (ilość paczek) oraz fizyczne uszkodzenia przesyłki.

Jest zobowiązany sporządzić z przewoźnikiem protokół dotyczący zidentyfikowanych wad.

W przypadku zewnętrznego uszkodzenia opakowania jest zobowiązany do otworzenia przesyłki w obecności przewoźnika i zweryfikowania fizycznego stanu dostarczonego towaru.

O zidentyfikowanych wadach dostawy kupujący, który nie jest konsumentem, jest zobowiązany sporządzić protokół z przewoźnikiem.

Jeśli nie zostanie sporządzony protokół z przewoźnikiem, jak wyżej napisano,  dostawca nie zaakceptuje reklamacji wad i braków dostarczonego towaru, które powstały w wyniku  błędu lub zaniedbania  przewoźnika. Zalecamy, aby kupujący nie odbierał uszkodzonej przesyłki i o tym fakcie bezzwłocznie poinformował sklep internetowy Abctoner.pl

Wszystkie braki przesyłki, jeśli chodzi o kompletność i integralność, kupujący, który nie jest konsumentem, jest zobowiązany reklamować bez zbędnej czasowej  zwłoki, najpóźniej jednak na następny roboczy dzień po odebraniu przesyłki.

Kupującemu, który jest konsumentem, zaleca się podobne postępowanie, co zapobiegnie sporom o tym, kiedy powstał problem z towarem. Jeśli konsument nie wypełnił przedstawionego zalecenia nie będzie to  żadną  przeszkodą w dochodzeniu jego praw, w szczególności prawa  realizacji reklamacji.

 

Gwarancja

Sklep internetowy http://www.abctoner.pl/ udziela na dostarczony towar gwarancji, której długość jest ustawowo określona na 24 miesiące.

W przypadku materiałów eksploatacyjnych można zgłosić reklamację wady najlepiej w przypadku, gdy zakres zużycia wkładu drukującego  tonera lub kartridża nie przewyższy 10%. W  pozostałych przypadkach reklamacja nie jest wykluczona, ale będzie się zakładało (o ile nie zostanie wykazane inaczej), że kupujący użytkował materiał eksploatacyjny mimo zaistniałej  wady, chociaż powinien go reklamować bez zbędnej zwłoki zaraz po tym, jak wada się ujawniła. Inne wady materiału eksploatacyjnego (które nie mają  wpływu na jakość wydruku) można reklamować w każdej chwili bez względu na zużycie wkładu drukującego.

Prawo konsumenta do realizacji reklamacji nie jest w żaden sposób naruszone.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Atramentowe wkłady i tonery po otworzeniu oryginalnego opakowania są towarem ulegającym szybkiemu niszczeniu. Kupujący ma prawo zwrócić bez podania przyczyny jedynie nieodpakowane atramentowe wkłady i tonery do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Tak można zwrócić jedynie towar, którego czas  używalności podany przez producenta na opakowaniu wynosi minimalnie 6 miesięcy, towar musi być w nieuszkodzonym  i nieotwartym oryginalnym opakowaniu.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym kupujący, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny i bez żadnej  sankcji.

Kupujący, który nie jest konsumentem, nie może korzystać z tego prawa.

Prawo to nie powinno być wykorzystywane jako sposób postępowania w przypadku reklamacji  towaru. Kupujący może zrealizować to swoje prawo w ten sposób, że doręczy sprzedawcy oświadczenie o chęci  odstąpienia od umowy najpóźniej do siódmego dnia  od otrzymania rzeczy. Towar można zwrócić osobiście albo wysyłając go na własny koszt za pośrednictwem któregoś z przewoźników (np. Poczty Polskiej)

W przypadku, gdy konsument zdecyduje o odstąpieniu od umowy zalecane jest spełnienie następujących warunków:

- drukarki i kopiarki zwrócić z kompletnym wyposażeniem, bez zainstalowanych żadnych wkładów drukujących

- wkłady drukujące oraz tonery dostarczone razem z drukarką muszą być w przypadku zwrotu oryginalnie zapakowane

- towar jest, o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

Niespełnienie przedstawionych warunków nie będzie  stanowiło dla konsumenta żadnej  przeszkody w prawie do odstąpienia od umowy.  Sprzedawca może jednak dochodzić od konsumenta rekompensaty za zmniejszenie wartości zwróconego towaru, o ile do takiego zmniejszenia dojdzie w wyniku uszkodzenia dostarczonego towaru lub niezwrócenia towaru w jego kompletnym stanie. Ewentualna rekompensata nie stanowi  naruszenia prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez żadnej sankcji.

Sprzedawca ma prawo jedynie do odszkodowania za faktycznie poniesione koszty związane ze zwrotem towaru, jest równocześnie zobowiązany zwrócić konsumentowi zapłaconą kwotę najpóźniej 30 dni od odstąpienia.

Konsument nie  może odstąpić od umowy:

- na dostawę towaru zmodyfikowanego według życzenia kupującego lub dla niego, jak również towaru, który podlega szybkiemu niszczeniu, zużyciu lub starzeniu się

- na dostawę nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych, o ile kupujący naruszy ich oryginalne opakowanie.

Dostawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku oczywistego błędu drukarskiego dotyczącego ceny lub opisu produktu w katalogu towarów.

 

 

Zwrot środków pieniężnych

Środki pieniężne są zwracane najpóźniej do 30 dni od złożenia oświadczenia chęci kupującego. Przy składaniu oświadczenia chęci o odstąpieniu od umowy prosimy oznaczyć sposób, w jaki środki pieniężne powinny zostać zwrócone. Przed odesłaniem towaru jest wskazane zawiadomić dostawcę, aby dzięki temu uniknąć ewentualnych nieporozumień.

W przypadku, jeśli towar zostanie odesłany bez wcześniejszego uzgodnienia, kwota pieniężna  zostanie wysłana na adres zwrotny znajdujący się na przesyłce.

Dostawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku oczywistego błędu drukarskiego dotyczącego ceny  lub opisu produktu w katalogu towarów.